Skip to content

Os cans de asistencia son aqueles que, sendo educados e adestrados en centros especializados e oficialmente recoñecidos, finalizasen o seu adestramento adquirindo así as habilidades necesarias para o acompañamento, condución e axuda de persoas con discapacidade tanto na contorna privada como no externo. Para ter esta condición o can ten que ser recoñecido  como tal pola administración competente.

O apoio que ofrecen, a autonomía que gañan as persoa e o apoio emocional convérteos nuns compañeiros excepcionais. Coppinger e Coppinger no seu libro “Cans. Unha nova interpretación sobre a súa orixe, comportamento e evolución” falan no capítulo 8 sobre os cans de asistencia e recoñecen que aínda que para algúns casos de discapacidade existen alternativas tecnolóxicas aos cans (salvo no caso dos cans guía para persoas con cegueira), demostrouse que a súa compañía  ofrece importantes beneficios psicolóxicos e enriquece a vida do humano. Con frecuencia o can permite saír á rúa á persoa de forma autónoma e enfrontarse á vida diaria cun nivel de confianza e independencia inspirados polo can.

Os cans demostraron ser máis que simples mascotas, son compañeiros leais que facilitan a vida cotiá dos donos e, en ocasións, axúdanos a lidar cos medos e os problemas. Ademais está demostrado que o ir acompañada dun can de aspecto amigable é un facilitador social ( algo do que pode dar fe case calquera dono dun retriever , un caniche ou calquera can con aspecto amigable).

Xa sexa unha barreira física na contorna ou unha condición psicolóxica, os cans están dispostos a axudar ás persoas para superar as limitacións físicas e psicolóxicas que xorden de unha discapacidade, e isto supoñendo que existan limitacións significativas no seu estilo de vida.

Un animal de servizo é calquera can equipado para realizar un traballo ou realizar tarefas en beneficio de  unha persoa con discapacidade, incluídas a discapacidad físic, discapacidade psicosocial , discapacidad intelectual e discapacidades sensoriais. 

Tipoloxía de cans de asistencia

A lexislación regula os cans de asistencia en España é de ámbito autonómico. Unha das primeiras comunidades en regulalos foi Galicia coa Lei10/2003 do 26 de decembro sobre o acceso á contorna das persoas  con discapacidade acompañadas de cans de asistencia e unha das últimas Andalucía coa Lei 11/2021 do 28 de decembro pola que se regulan os cans de asistencia a persoas con discapacidade en Andalucía.

Galicia recoñece na súa lexislación de forma explícita só dúas categorías de cans de asistencia: o can guía para acompañar, conducir e auxiliar a persoas cegas ou con discapacidade visual e os cans de servizo, aqueles individualmente adestrados para auxiliar ás persoas con discapacidade física no desenvolvemento dos labores propios da vida cotiá .

Andalucía establece xa no artigo unha clasificación de cans de asistencia moito máis axustada ás necesidades reais , recollendo xa os tipos que agora mesmo coñecemos:

  • Cans de asistencia para persoas con discapacidade física. Preparados para recoller cousas do chan, accionar interruptores, abrir e pechar portas e caixóns etc.
  •  Cans de asistencia para persoas con discapacidade auditiva. Adestrados para avisar ao seu dono de varios sons e guiarlle ata o lugar de onde provén o son.
  • Cans de asistencia para persoas con discapacidade visual. Coñecidos como cans guía.
  • Cans de asistencia para alertas e emerxencias. Adestrados para facer compañía a persoas maiores ou asistir a persoas e pedir axuda en caso de ser necesario.
  • Cans de asistencia para nenas/nenos con autismo. Son un tipo de cans de terapia capaces de evitar ou reducir as condutas disruptivas e condutas estereotipadas propias do autismo.

E Andalucía engade unha máis : o can xubilado, que é aquel a o que se lle outorga tal condición unha vez que é constatada a incapacidade definitiva do can para o desempeño das funcións para as que foi adestrado pola entidade de adestramento de cans de asistencia, sendo disolta a unidade de vinculación.

Todas as Comunidades Autónomas recollen nas súas lexislacións a posibilidade de recoñecer  novas categorías de cans de asistencia.

Noutros países están recoñecidos como cans de asistencia os cans de apoio emocional (que brindan apoio ás persoas con discapacidade psicosocial) , os cans de equilibrio  e mesmo os cans de terapia.  En España ningún destes cans está recoñecido polo momento pola lexislación , como tampouco o están os cans que apoian a mulleres vítimas  de violencia de xénero

Seguiremos falando destes cans tan increíbles!! pero lembrade sempre

Ser Felices